Chính sách hoàn tiền và bồi thường

1. HOÀN TIỀN

Sau khi thu thập mẫu máu và mô cuống rốn, nếu đánh giá tế bào không có giá trị lưu trữ, Medeze sẽ thông báo cho khách hàng trong vòng 24h và hoàn lại cho Khách hàng toàn bộ số tiền đã thanh toán sau khi trừ đi chi phí thu thập, bao gồm:

 • Chi phí bộ dụng cụ thu thập mẫu.
 • Chi phí hành chính của bệnh viện.
 • Chi phí vận chuyển mẫu.

2. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Tập đoàn Medeze đảm bảo chất lượng của tế bào gốc được lưu trữ trong thời hạn 30 năm kể từ ngày hiệu lực của Hợp đồng này và khi Khách hàng cần sử dụng Mẫu vật để cấy ghép tế bào gốc và Tập đoàn Medeze không thể chuẩn bị tế bào gốc sẵn sàng để sử dụng theo quy định trong bên dưới đây:

 1. Chương trình bảo đảm thanh toán của Tập đoàn MEDEZE trong 30 năm

Theo Các điều khoản và điều kiện bồi thường dưới đây, nếu “Mẫu vật” đã được Tập đoàn Medeze xử lý theo quy trình bảo quản lạnh và Khách hàng mong muốn thu hồi để cấy ghép tế bào gốc nhưng dưới 90% “Mẫu vật” mà Tập đoàn Medeze thu thập và xử lý không còn tồn tại (tức là không còn sống) sau khi xử lý Mẫu vật để cấy ghép tế bào gốc. Tập đoàn Medeze phải thay thế Mẫu vật bằng tế bào gốc từ các nguồn khác tìm thấy ở cơ thể Đứa trẻ mà không tính thêm phí cho Khách hàng hoặc Đứa trẻ trong vòng 30 ngày sau khi có thông báo của Khách hàng hoặc bồi thường một khoản tiền bằng 04 lần tổng Phí dịch vụ mà Khách hàng đã thanh toán (“Bảo đảm thanh toán”). Để thực hiện việc này, đề xuất bồi thường phải tuân thủ “Các điều khoản và điều kiện bồi thường” được trình bày trong tài liệu dưới đây.

 1. Bảo đảm chất lượng trước khi cấy ghép của Tập đoàn Medeze

Số lượng tế bào gốc biểu mô còn sống trước khi cấy ghép không được dưới 90 phần trăm tổng số tế bào gốc được bảo quản.

 1. Các điều khoản và điều kiện bồi thường

 • Mẫu vật” phải được thu thập bởi Tập đoàn Medeze, có thể sử dụng Bộ dụng cụ thu thập của Tập đoàn Medeze hoặc kỹ thuật thay thế khác mà Tập đoàn Medeze sử dụng.
 • “Mẫu vật” phải được xử lý và phải luôn được bảo quản lạnh bởi Tập đoàn Medeze.
 • Tế bào gốc được bảo quản lạnh từ “Mẫu vật”, Tế bào gốc biểu mô, phải được sử dụng trong cấy ghép tế bào gốc tự thân.
 • Hoạt động cấy ghép tế bào gốc phải được tiến hành trong những trường hợp sau:
  • Thủ tục cấy ghép tế bào gốc phải là phương pháp được nghiên cứu kỹ lưỡng và do đó được chấp nhận là liệu pháp tiêu chuẩn và được phê duyệt bởi Hội đồng Y tế Thái Lan hoặc hội đồng y tế của một nước phát triển (bao gồm Mỹ, Singapore, Đức, Israel, Hồng Kông) (“Hội đồng Y tế”).
  • Trong trường hợp tế bào gốc để cấy ghép điều trị còn đang nghiên cứu, dự án nghiên cứu phải được phê duyệt bởi:
   • Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học tại cơ quan mà nghiên cứu có liên kết.
   • Ủy ban Đạo đức và Học thuật trong Nghiên cứu Tế bào gốc ở Người từ Hội đồng Y tế.
  • Bác sĩ thực hiện cấy ghép tế bào gốc theo mục 4 phải có các bằng cấp sau:
   • Có nhứng nhận hoặc thư phê duyệt của Hội đồng Y tế hoặc từ các cơ quan khác được Hội đồng Y tế phê duyệt trong lĩnh vực hoặc ngành liên quan đến bệnh của người ký gửi.
   • Đã đăng ký với Hội đồng Y tế về khả năng thực hiện cấy ghép tế bào gốc trong điều trị.
  • Tế bào gốc không được sử dụng trong cấy ghép trong nghiên cứu thuốc mới.
  • Tế bào gốc không được sử dụng trong các quy trình thí nghiệm bao gồm cấy ghép mini. Người nhận cấy ghép không được sử dụng thuốc nghiên cứu trong vòng 100 ngày sau khi cấy ghép.
 1. Thông tin bổ sung

Việc hoàn trả số tiền bằng 04 lần Phí dịch vụ đã thanh toán và bảo đảm chất lượng trong thời hạn 30 năm có hiệu lực đối với Khách hàng ký hợp đồng và thư chấp thuận do Tập đoàn Medeze cung cấp, trong đó quy định việc thu thập tế bào gốc từ mô dây rốn, và đã thanh toán Phí dịch vụ cho Tập đoàn Medeze. Khách hàng hoàn toàn nhận thức được rằng việc bảo quản lạnh tế bào gốc từ mô dây rốn của Khách hàng trong các thiết bị bảo quản lạnh chuyên dụng không xác nhận việc sử dụng thành công tế bào gốc từ mô dây rốn trong việc điều trị cho các thành viên khác trong gia đình của Khách hàng và việc cấy ghép tế bào gốc từ mô dây rốn chỉ hữu ích với những bệnh có thể chữa được bằng cách cấy ghép tế bào gốc.

Tuy nhiên, nhà cung cấp dịch vụ điều trị y tế sẽ là người đưa ra quyết định về việc sử dụng tế bào gốc từ mô dây rốn của đứa trẻ. Quyết định này sẽ được đưa ra dựa trên đặc điểm và sự tiến triển của bệnh. Đề xuất này không ảnh hưởng hay giới hạn phạm vi trách nhiệm của Tập đoàn Medeze như quy định từ trước trong chính sách này.